OPSTALDNINGSKONTRAKT FOR OPSTALDERE PÅ BAUNEHØJ RIDECENTER I NÆSTVED

1. PARTERNE

Imellem

Opstaldningssted:

Baunehøj Ridecenter v. Kirstin Skjoldshøj, Fællesejevej 21, 4700 Næstved. Tlf: 26742848

og

Opstalder:  (Navn, adresse, telefonnummer)

 

er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af

Hesten:

 

 

(Navn, registreringsnummer, køn og fødselsdato)

 

2. IKRAFTTRÆDEN

Denne aftale om opstaldning af ovennævnte hest træder i kraft fra d.

 

3. HESTENS STATUS

Inden hestens ankomst skal opstalder overfor opstaldningsstedet have forevist dokumentation for gyldig vaccination, nylig foretaget gødningsprøve og eventuel dokumentation for ormekursbehandling.

Opstalder oplyser, at hesten – opstalder bekendt – er fuldstændig sund og rask på nær følgende:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I den forbindelse har opstalder oplyst, at

a. hesten uden problemer kan sættes på stald/i boks, herunder alene                                                          ja nej

b. hesten har vist tendens til krybbebidning, vævning, vindslugning, e.lign                                               ja nej

c. hesten har vist tendens til nymfomani eller hvinskhed                                                                            ja nej

d. hesten har vist utilpashed ved at stå bundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         ja nej

e. hesten er nem at indfange på fold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ja nej

f. hesten har udvist eller udviser aggressivitet over for andre heste/dyr                                                     ja nej

g. hesten har udvist eller udviser aggressivitet over for mennesker, herunder børn                                   ja nej

h. hesten har udvist eller udviser aggressivitet i forbindelse med fodring                                                  ja nej

i. hesten i øvrigt har udvist en adfærd, der må betegnes som anormal                                                       ja nej

 

 

4. OPSTALDNINGSSTEDETS FORPLIGTELSER/YDELSER

Det er imellem parterne aftalt, at den i nærværende aftale omtalte hest skal være opstaldet i:

En boks på Baunehøj Ridecenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Følgende er aftalt vedrørende opstaldningsstedets pleje af hesten:

Fodring 3 gange dagligt, samt tildeling af wraphø 2 gange pr. dag.

Herudover kan ydelser tilvælges. Disse ydelser tilmeldes på klubmodul, og oplyses til ridecentret på mail. Ydelserne der ønskes ved kontraktens indgåelse skrives herunder:

Fold:___________________________________________________________________________________Foder:__________________________________________________________________________________Wrap:__________________________________________________________________________________Halm:__________________________________________________________________________________Skovkort:_______________________________________________________________________________Faciliteter:______________________________________________________________________________Walker:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Medicinsk behandling eller anden behandling af syg hest påtager opstaldningsstedet sig ikke, medmindre der er indgået en konkret, detaljeret aftale herom

 

5. OPSTALDERS FORPLIGTELSER

Opstalder forpligter sig til at betale en månedlig boksleje. inkl. moms. Bokslejen beregnes udfra de på tidspunktet gældende priser. Prislisten kan ses på Baunehøj Ridecenters hjemmeside: www.baunehoejridecenter.dk. Eller oplyses på mail kms@kirstin.dk. Såfremt ridecentret ændrer priserne, varsles dette med 1 md.

Bokslejen skal forudbetales over klubmodul, således at det er opstaldningsstedet i hænde senest den første hverdag i måneden. I særlige tilfælde hvor klubmodul ikke kan anvendes, kan kontonummer: 0542- 156282 i Sparekassen Sjælland anvendes. Obs. Der skal betales ekstra gebyr hvis der ønskes at betale på andre måder end gennem vores betalingsløsning på hjemmesiden www.baunehoejridecenter.dk

Bokslejen betales hver måned året rundt. Hvis der ændres i ydelser, så skal dette varsles så vidt det er muligt med 1 md. Betaling af faciliteter og skovkort til Herlufsholms skove er obligatorisk.  Skovkortet betales hver måned året rundt. Derved spares 400 kr. i forhold til hvis man selv køber skovkort.

Alle der færdes til hest på Baunehøj skal være medlem af klubben Baunehøj Rideklub Næstved (BRN). Opstalderen er selv ansvarlig for at tilmelde og betale klubmedlemskab. Ligeledes er opstalderen ansvarlig for at andre der benytter/rider den i kontrakten omtalte hest, også er medlem af BRN.

 

6. ORDENS- OG RIDEREGLER

Opstalderen forpligter sig til at følge de regler om benyttelse af ridehus/ridefaciliteter samt orden på ejendommen, som gælder for opstaldningsstedet. Reglerne er skriftlige og står skrevet på www.baunehoejridecenter.dk Det er hesteejerens ansvar at holde sig orienteret om ridecentrets regler og foreskrifter, samt at overholde disse. Ligeledes er det hesteejerens ansvar at dennes repræsentant ligeledes er orienteret om og overholder reglerne på ridecentret.

 

7. SYGDOM

I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er det aftalt, at opstaldningsstedet straks forsøger at komme i kontakt med opstalder via ovennævnte telefonnumre.

Lykkedes det ikke opstaldningsstedet at komme i kontakt med opstalder, er opstaldningsstedet berettiget til på opstalders vegne og regning at tilkalde dyrlæge. Det samme gælder i akutte skadestilfælde. Dyrlægens honorar skal følgelig betales af opstalder.

Sædvanligvis benytter opstaldningsstedet følgende dyrlæge/hestehospital:

Linus Camitz eller Kasernens Hesteklinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8. SKADER

Eventuelle skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale, foranlediget af opstalder eller den i nærværende kontrakt omtalte hest er opstalder pligtig at erstatte i henhold til dansk rets almindelige regler herom.

Eventuelle skader på opstalder og/eller på den i nærværende kontrakt omtalte hest er ikke opstaldningsstedets ansvar, medmindre dansk rets almindelige regler giver ret hertil.

Opstalder opfordres derfor til at tegne ansvarsforsikring og/eller anden forsikring for nævnte risici.

 

9. SMED

Udgifter til smed og hovpleje dækkes af opstalder. Opstaldningsstedet forbeholder sig ret til at rekvirere smed på opstalders regning, hvis dennes forpligtelser i relation til hesten ikke overholdes.

 

10. PART PÅ HESTEN

I det omfang at opstalder lader andre ride og tage vare på hesten, det være sig kortvarigt eller permanent, indestår opstalder for, at en kopi af denne kontrakt er tilgået vedkommende, og indestår for, at vedkommende overholder de i nærværende kontrakt aftalte regler, samt ridecentrets regler.

 

11. VARSLING AF ÆNDRINGER

Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt, det vil sige i relation til opstaldningsstedets forpligtelser/ydelser skal varsles med minimum en måneds varsel til den første i en måned.

 

12. OPSIGELSE

Nærværende opstaldningskontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist på en måneds varsel til en måneds udgang fra begge parters side. Vælger opstalder at flytte hesten/hestene før tid, gives der ikke refusion for de dage, hvor hesten ikke benytter en boks eller andre ydelser på ridecentret. Opsigelsen skal altid være skriftlig. I tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende kontrakt, kan kontrakten opsiges med øjeblikkeligt varsel.

Den part, der påberåber sig væsentlig misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er indtrådt.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at opstaldningsstedet betragter forsinkelse med bokslejebetaling fra opstalders side som værende væsentlig misligholdelse, når der er gået 14 dage over forfaldstid.

 

13. DEPOSITUM

 

I forbindelse med nærværende kontrakts underskrift, har opstalder betalt . . . .0 . . . . måneders boksleje i depositum. Depositumet tilbagebetales opstalder ved kontraktens ophør, forudsat at parternes gensidige forpligtelser er opfyldt til denne dato. I modsat fald er opstaldningstedet berettiget til at modregne i depositummet.

 

14. TILBAGEHOLDSRET

Opstaldningsstedet gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at opstaldningsstedet har tilbageholdsret i hesten, hvis opstalder ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser i henhold til denne kontrakt, herunder betaler boksleje i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser.

 

UNDERSKRIFTER OG DATO:

 

OPSTALDNINGSSTED                                                                              OPSTALDER:

 

 

 

 

_______________________________                                    _______________________________                                                                                             Kirstin Skjoldshøj –Baunehøj Ridecenter

 

 

 

Tillæg til kontrakt:

 

Regler vedr. hestepas på Baunehøj Ridecenter- 2020 og frem

 

Din hest skal have et gyldigt hestepas, og være årligt vaccineret efter Dansk Rideforbunds gældende regler, når den er opstaldet på Baunehøj Ridecenter.

Alle heste i EU skal være identificerede. Det betyder, at en hest skal være mærket, registreret i en database og have et hestepas. Et gyldigt hestepas indeholder integrerede medicinsider og er gyldigt i hele hestens levetid.

Hestepasset skal altid følge hesten. Brugeren af hesten skal altid kunne fremvise hestepasset umiddelbart, uanset om hesten er opstaldet, ude at ride, græsser eller er under transport. Det betyder ikke, at du skal have passet med på f.eks. en ridetur, eller når du er ude at køre med hestevogn, men passet skal kunne fremvises umiddelbart på opstaldningsstedet.

Din dyrlæge må ikke behandle med visse lægemidler, der betyder udelukkelse fra konsum permanent eller for en periode af 6 måneder, uden at have set i passet først.

Derfor skal passet være tilgængeligt på opstaldningsstedet, eller kunne fremskaffes øjeblikkeligt.

Se mere om reglerne for hestepas hos SEGES eller Fødevarestyrelsen, eller følg linket her: https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Hestepas/Sider/_Vejledning_udkast_D1_v3.pdf?download=true

Hestepasset skal afleveres og opbevares på Baunehøj. Her er der mulighed for at alle kan låse deres Hestepas inde i et skab i en mappe, hvor kun hesteejere og indehaveren af ridecentret samt dennes repræsentant har adgang.

Hvis man ikke ønsker at have sit hestepas liggende tilgængeligt på Baunehøj, så er det hesteejerens eget ansvar, at kunne frembringe hestepasset i tide indenfor de gældende regler. Hvis ikke hesteejeren sørger for at fremskaffe hestepasset til tiden, så er det hesteejeren der hæfter for at betale eventuelle afgifter/bøder herfor.

 

Erklæring ved opbevaring af hestepas

 

Med min underskrift nedenfor, bekræfter jeg, at jeg selv, som ejer/bruger af nedenstående hest, sørger for at hestepasset kan fremvises til besigtigelse efter de gældende regler for opbevaring af hestepas. Ligeledes hæfter jeg selv for de udgifter det medfører, såfremt passet ikke kan fremskaffes i tide.


Navn på hest: ____________________________________________________________________


Pasnummer: _____________________________________________________________________

 

Ejers navn/navn på ansvarlig værge/navn på bruger/ansvarlig for hestens opstaldning:

 ________________________________________________________________________________


Telefonnummer:__________________________________________________________________

 

Dato og sted: _____________________________________________________________________

 


Underskrift:______________________________________________________________________