VEDR. GENERALFORSAMLING FOR BRN 1/3: 2019-

REGNSKABET FOR 2018 SES HER: /cms/Clubbaunehoejridecenter/ClubImages/regnskab 18.pdf


_________________________________________________________________________________________________________________


VEDTÆGTER FOR BRN
§ 1
Klubbens navn er Baunehøj Rideklub Næstved (BRN). Klubbens hjemsted er Fællesejevej 21, 4700 Næstved (Næstved kommune).
§ 2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt igennem forskellige sociale aktiviteter at informere og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje, herunder sikkerhed i udøvelse af ridesporten, samt omgangen med heste. Klubben skal være støtte for sine ryttere og være med til at fremme interessen for dygtiggørelse og eventuelt konkurrence deltagelse, gennem at tilbyde kurser, træningsstævner og andre tiltag, som kan gavne rytter og hest i træning og uddannelse.
§ 3
Rideklubben søger medlemskab af Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorefter klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser – herunder de af de pågældende fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§ 4
I rideklubben kan optages senior-, junior- og passive medlemmer. Endvidere kan der optages én dags medlemmer, som kun kan være ryttere på Baunehøj, ved deltagelse i klub aktiviteter på Baunehøj. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for én dags medlemmer.
Optagelse som junior medlem kan kun ske til og med det år, vedkommende fylder 18 år. Junior medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8. Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt til bestyrelsen. Optagelse af ikke myndige personer kræver samtykke fra forældre eller værge.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden pligt til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende når betalingen er modtaget.
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel, til udgangen af et år. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Der ydes ikke refusion på medlemskontingent ved udmeldelse.
§ 4a
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges på en generalforsamling. Forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret på generalforsamlinger og er valgbare til bestyrelsen.
§ 5
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.
§ 6
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal hvert år. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
Dagsordnen skal som minimum indeholde flg. punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab aflægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af juniorrepræsentant
Valg af suppleant til junior repræsentant
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal også øvrige beslutninger vedtages ved almindeligt flertal, se dog § 4a, § 11 og § 16. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre et medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 14a og § 14b. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 7
Medlemskontingentet for næstefølgende år fastlægges af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Medlemskontingentet opkræves forud for et helt år ved indmeldelse, herefter opkræves det halvårligt første gang ved efterfølgende halvårsskifte. Forfaldsdagen for kontingentet er 15. januar og 15. juli henholdsvis. Betales dette ikke, udmeldes medlemmet automatisk. Ved indmeldelse i løbet af et halvår, gives der ikke nedslag i kontingentet.
§ 8
Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden, de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer samt de to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger en junior repræsentant samt en junior suppleant, disse vælges for et år af gangen. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Der afgår hver andet år to bestyrelsesmedlemmer og hver andet år tre bestyrelsesmedlemmer, første gang ved lodtrækning. I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig selv på ny, dog således at næstformanden altid erstatter formanden, såfremt denne har forfald. Genvalg kan finde sted. Følgende personer kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse: Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller, samlevere eller børn) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivltilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelsen. Endvidere kan fastansatte som har mere end otte timer ugentlig arbejdstid på ridecentret ikke indvælges
§ 9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmødet skal som minimum have følgende dagsorden:
Godkendelse af referat
Meddelelser fra formanden
Rapport fra udvalg:
Sportsudvalg
It/PR udvalg
Vennerne
Juniorudvalg
Eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 14. Står stemmerne lige, er det formandens stemme der er afgørende og ved dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat tilsendes bestyrelsesmedlemmer efterfølgende til godkendelse, som underskrives ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. skal der laves skriftligt referat heraf.
§ 10
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening formand/næstformand/kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb og salg og anden afhændelse, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægterne § 6.
§ 11
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne stemmer). Enhver forandring skal indberettes til DRF til godkendelse.
§ 12
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling, for et år af gangen, valgte revisorer eller af en registreret revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal kunne rekvireres af klubbens medlemmer.
§ 13
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemme-berettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel.
§ 14
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til det medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra BRN er inhabil.
§ 14a
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.
§ 14b
I det af § 14 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne), afgøre, at sagen via DRF hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion). Der betales fuldt kontingent i karantæne perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 14a og § 14b gælder, at kontingentet for indeværende periode skal betales.
§ 15
Såfremt der ikke kan stilles med 50 aktive medlemmer inden den 28. december 2011, så opløses klubben automatisk og al indbetalt kontingent returneres.
§ 16
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 75 % af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt stemmeflertal (blanke stemmer tæller som afgivne stemmer). Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 5.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 14. 12. 2011